Абэ Кобо – CETURTAIS LEDUS LAIKMETS

0
28

Абэ Кобо - CETURTAIS LEDUS LAIKMETS скачать бесплатно

Аннотация:
KOBO ABE CETURTAIS LEDUS LAIKMETSK o b o A b eCETURTAIS LEDUS LAIKMETS Vāku zīmējis . Reinbergs.Redaktors 0. Jansons. Māksi, redaktore Sk. Elere. Tehn. redaktore Z. Bruzgule. Korektore I. Ozola. Nodota salikšanai 1966. g. 25. jūlijā. Parakstīta iespiešanai 1966. g. 6. septembrī. Papīra formāts 70X 90’/3j. 8,875 fiz. Iespiedi.- 10,38 uzsk. iespiedi.- 9,66 izdevn. 1. Metiens 40 000 eks. Maksā 56 kap- Izdevniecība «Zinātne&amp-gt- Rīgā, Turgeņeva Ielā 19- Iespiesta Latvijas PSR Ministru Padomes Preses komitejas Poligrāfiskās rūpniecības pārvaldes 3. tipogrāfijā Rīgā, Ļeņina Ielā Nr, 137/139. Pašūt. Nr. 415. A(Jap)«Ceturtais ledus laikmets», 1966. gada maijā žurnālā «Inostrannaja literatūra» publicēts Abe ro­māns «Sieviete smiltīs».«Svešā seja». Abe nostājas par mieru un drau­dzību starp padomju un japāņu tautām. 1963. gadā viņš apmeklēja mūsu zemi,

Скачать книгу в формате .fb2
Скачать книгу в формате .doc (Micrasoft Office)

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ